Pracownia Wspierania Indywidualnego Rozwoju Dziecka

Pracownia jest miejscem indywidualnej pracy z uczniem oraz jego rodzicami, by mógł on odnosić jak największe sukcesy edukacyjne. Gromadzi najlepszych specjalistów - pedagogów i psychologów, którzy mają na celu stymulować w odpowiedni sposób rozwój dziecka. Jej pracami kieruje pedagog szkolny we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 4 im. Janusza Korczaka w Krakowie oraz Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach porozumienia o Szkołach Ćwiczeń.
Pracownia obejmuje zajęcia warsztatowe przewidziane dla rodziców - dwa razy w semestrze, które mają na celu wytyczenie indywidualnych metod pracy z uczniem z uwagi na jego możliwości. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych (kształceniowych i wychowawczych) swoich dzieci. Jest miejscem praktycznej działalności profilaktyczno-wychowawczej. Organizuje cotygodniowe dyżury pedagoga dla rodziców.
Pracownia prowadzi zakrojone działania z uczniami, zwłaszcza tymi posiadającymi opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zwraca baczną uwagę zarówno na uczniów z problemami edukacyjnymi jak i na tych wybitnych, którzy prezentują ponadprzeciętne umiejętności celem pogłębiania ich zainteresowań i pasji.

Jest to innowacyjny pomysł na tworzenie warunków do realnej i rzetelnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, który ma zapewnić optymalne wykorzystanie potencjałów swoich dzieci.

Dyżur dla rodziców

  • 15:00-17:00

660 637 429

(w godz. pracy pedagoga +30 min.)

Warsztaty dla Rodziców

2 razy w semestrze