ORGANIZACJA WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2020/21

  L.p.   Zakres wspomagania   Zadania do realizacji   Termin     Odpowiedzialni
  1.   Organizacja szkoleń i narad       1. Opracowanie planu posiedzeń     i szkoleń Rady Pedagogicznej.           15.IX   dyrektor
  2. Opracowanie planów posiedzeń      zespołów przedmiotowych.     Przewodniczący zespołów
  2.   Wspieranie rozwoju zawodowego     1. Opracowanie planu doskonalenia      nauczycieli.   15.IX     Dyrektor Lider WDN
2. Zapoznanie nauczycieli z nowymi regulacjami prawa oświatowego       30.VIII   dyrektor
  3.  Opracowanie, wdrożenie i zapoznanie nauczycieli ze zmianami w zakresie bezpieczeństwa organizacji zajęć w tym w Regulaminie wycieczek oraz Regulaminie Bezpieczeństwa       30.VIII   dyrektor
  3.   Obserwacja zajęć         1. Opracowanie planu i harmonogramu przeprowadzania planowanych obserwacji.               15.IX   dyrektor
  2. Opracowanie wykazu umiejętności             i postaw uczniów podlegających obserwacji diagnozującej.     Przewodniczący zespołów
  3. Opracowanie terminarza przeprowadzania lekcji otwartych i pokazowych.   Przewodniczący zespołów